Xuất bản thông tin

null Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang Hội đồng nhân dân huyện Tin tức Hội đồng nhân dân

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 133/2020/NQ-QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC Công bố kết quả bầu cử và danh sách 34 những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết Nghị quyết.

                                                                                   Thanh Trung, PNV