Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế 4 tổ và 2 bên Kênh Lấp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế 4 tổ và 2 bên Kênh Lấp

Ngày 31/7/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định kết thúc cách ly y tế đối với tổ 14, ấp An Bình; tổ 05, tổ 07A, tổ 07B, ấp An Ninh, xã An Khánh và toàn bộ 02 bên Kênh Lấp thuộc ấp An Bình, xã An Khánh như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 14, ấp An Bình; tổ 05, tổ 07A, tổ 07B, ấp An Ninh, xã An Khánh

Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 14, ấp An Bình; tổ 05, tổ 07A, tổ 07B, ấp An Ninh, xã An Khánh (tại Quyết định số 601/QD-UBND ngày 11/7/2021, Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 31/7/2021.

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ 02 bên Kênh Lấp thuộc ấp An Bình, xã An Khánh

Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ 02 bên Kênh Lấp thuộc ấp An Bình, xã An Khánh (tại Quyết định số 559/QD-UBND ngày 11/7/2021, Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 31/7/2021.

Xem Quyết đinh!

BBT