Xuất bản thông tin

null Dạy học trên Truyền hình Đồng Tháp chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2021 – 2022

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Dạy học trên Truyền hình Đồng Tháp chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2021 – 2022

Ngày 09/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ban hành Kế hoạch dạy học trên Truyền hình Đồng Tháp chương trình lớp 9 và lớp 12 năm học 2021 – 2022.

Theo Kế hoạch, Các môn tổ chức dạy học:

Đối với lớp 9 tổ chức dạy học các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (thời lượng mỗi môn theo lịch ghi hình và phát sóng kèm theo).

Đối với lớp 12 tổ chức dạy học các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, linh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (thời lượng mỗi môn theo lịch ghi hình và phát sóng kèm theo).

Nội dung, phương pháp dạy học

Ôn tập, củng cố và hệ thống hoá kiến thức nền để học sinh có khả năng
tiếp nhận kiến thức, kĩ năng mới và tiếp tục tự học ở nhà.

Không dạy học từng bài học riêng lẻ mà tích hợp thành các chủ đề/chuyên
đề. Mỗi chủ đề/chuyên đề khắc sâu những nội dung trọng tâm, cốt lõi; đồng thời hướng dẫn học sinh tự học các nội dung còn lại.

Do dạy học trên truyền hình không tương tác trực tiếp giữa thầy và trò
nên thiết kế bài học theo hướng học sinh dễ tiếp thu kiến thức, kĩ năng cơ bản và vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết được một số vấn đề đặt ra trong nội dung bài học và thực tiễn cuộc sống.

Thời gian dạy học trên Truyền hình

Công tác chuẩn bị

Ngày 08/9/2021: Sở GDĐT dự thảo kế hoạch dạy học trên Truyền hình,
mời giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên hỗ trợ họp trực tuyến triển khai kế hoạch.

Ngày 10/9/2021 – 11/9/2021: Test nhanh Covid-19 cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, bộ phận kĩ thuật và phục vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp. Ghi hình tiết dạy theo lịch thống nhất giữa Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên (GDTrH&TX), Đài Truyền hình Đồng Tháp và giáo viên giảng dạy.

Ngày 12/9/2021: Ban Tổ chức kiểm duyệt băng hình trước khi phát sóng.
Lịch phát sóng tuần từ 13/9 đến 17/9/2021

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Ngữ văn 9

Ngữ văn 12

Tiếng Anh 9

Vật lí

Sinh học

Toán 9

Toán 12

Tiếng Anh 12

Hoá học

Lịch sử

Nguồn: 96/KH-SGDĐT

BBT