Xuất bản thông tin

null Các kênh tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Các kênh tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 19/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Bưu điện huyện, UBND các xã thị trấn thông tin tuyên truyền các kênh tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính. Theo Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

1.Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện (chỉ đạo công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã các kênh tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính theo Tờ rơi hướng dẫn (kèm theo trên iDesk).

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Huyện (Bộ phận tin học Huyện) đăng Tin đồ họa trên Trang thông tin điện tử Huyện và màn hình hiển thị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện (Tin đồ họa đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh tại địa chỉ: https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/6991531?plidlayout=2).

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh Huyện, Trạm truyền thanh cấp xã về các kênh tra cứu tiến độ thực hiện TTHC để tổ chức, công dân biết, sử dụng khi có yêu cầu

3. Đề nghị Bưu điện Huyện giao nhân viên bưu điện được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã hướng dẫn về các kênh tra cứu tiến độ thực hiện TTHC khi người dân liên hệ giải quyết TTHC (đơn vị tải tệp tin Tờ rơi được kèm theo trên iDesk).

4. Giao UBND các xã, thị trấn có hình thức thông tin, tuyên truyền thích hợp tại khóm, ấp; chú ý, lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân biết, sử dụng./.

Xem Công văn!

BBT