Xuất bản thông tin

null Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Nội dung:

Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện.

Tải về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL.