Xuất bản thông tin

null Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

                                                     Th.S Nguyễn Bích Ngọc

                                                         Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, cương lĩnh của Đảng, sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và phát triển; chính sách, pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những giá trị truyền thống văn hóa, tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Hiện nay, trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới, những thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò to lớn của thanh niên Việt Nam.

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ghi nhận sự cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên, từ những chiến sĩ giải phóng quân, những anh bộ đội Cụ Hồ, tới những anh hùng lao động trong thời bình và những nhà khoa học trẻ trong công cuộc đổi mới đất nước. Thực tiễn cho thấy, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, mỗi khi Tổ quốc cần thì lớp lớp thanh niên luôn sẵn sàng xung phong đi đầu trên mọi mặt trận. Hiện nay, trước thách thức về sự tồn vong của chế độ do sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động, một lần nữa Tổ quốc lại cần những con tim, khối óc và sức trẻ của thanh niên cho cuộc chiến trên mặt trận mới – mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các nhiệm vụ cấp bách mà thanh niên Việt Nam cần phải tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện nay gắn liền với hoạt động nhận thức, học tập, rèn luyện và các phong trào Đoàn thanh niên.

Một là, về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bản thân mỗi thanh niên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải hiểu thấu đáo giá trị khoa học của lý luận Mác – Lênin về khát vọng xây dựng một xã hội tốt đẹp, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của lịch sử loài người, từ các hình thái kinh tế xã hội cũ lên hình thái mới cao hơn đó là chủ nghĩa xã hội. Phải thường xuyên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rằng những quan điểm của Người là hết sức khoa học, hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế đất nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết thành công yêu cầu cách mạng Việt Nam trước đây và cả hôm nay. Mỗi đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để luôn nung đúc tình yêu và lòng trung thành với Đảng, với nhân dân. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, luôn giữ vững niềm tin, kiên định với lý tưởng của Đảng. Một khi có bản lĩnh chính trị vững chắc, mỗi thanh niên sẽ tự trang bị cho mình liều “vắc- xin cách mạng” đủ mạnh có sức đề kháng trước tất cả sự tấn công của âm mưu “diễn biến hòa bình”, sự lôi kéo của bọn phản động, sự cám dỗ đầy ma lực của chủ nghĩa tư bản có khả năng làm suy thoái về tư tưởng, lung lay về lập trường chính trị. Khi đó, mỗi thanh niên Việt Nam sẽ trở thành “thành đồng Tổ quốc” như tinh thần của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm xưa sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng.

Hai là, mỗi thanh niên phải chủ động đấu tranh trên mặt trận thông tin, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để bày tỏ chính kiến công khai trên các diễn đàn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phải mạnh mẽ bày tỏ thái độ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ bằng tinh thần thép của những thanh niên cộng sản, quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, an ninh quốc phòng ... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “…Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên...”. Vì vậy, mỗi thanh niên phải tự giác phấn đấu trang bị cho mình nền tảng tri thức vững chắc, sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để thực sự trở thành rường cột của đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra thách thức to lớn về trình độ khoa học công nghệ của thanh niên Việt Nam so với trình độ của thanh niên các nước trên thế giới nhất là lĩnh vực chuyển đổi số, nếu làm tốt điều này sẽ góp phần nâng cao uy tín và sức mạnh của thanh niên Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Ba là, mỗi thanh niên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng hành động cách mạng, để cụ thể hóa ý chí của Đảng, nguyện vọng của nhân dân vào trong cuộc sống. Góp sức tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân hiểu sâu về sự nghiệp cách mạng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; tuyên truyền, thuyết phục người dân sống và làm việc theo pháp luật, cảnh giác với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tránh để bọn chúng lôi kéo, kích động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, thanh niên phải năng nổ đi đầu trong các phong trào hoạt động xã hội nhằm chung tay xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao hình ảnh nước Việt Nam văn minh, ổn định, phát triển trước cộng đồng thế giới: Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”, “Khởi nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Hiến máu nhân đạo”..... Thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động v.v...

Năm là, hoạt động Đoàn thanh niên phải đổi mới mạnh mẽ từ hình thức cho đến nội dung sao cho hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên tham gia, biến tổ chức Đoàn thật sự thành chỗ dựa tinh thần của các em. Công tác giáo dục thanh niên cần tập trung vào tính thực tế và tính khoa học với các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục sao cho thanh niên thấy được lợi ích về sự phát triển của bản thân mình, nhằm giúp thanh niên có cơ hội thực hiện được ước mơ, hoài bão của các em .... Tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh niên tránh khỏi sự ảnh hưởng tiêu cực từ các loại hình văn hóa độc hại, các trang mạng xã hội, trào lưu sống thực dụng, xem trọng “cái tôi”, thích hưởng thụ, khao khát tự khẳng định mình vốn từng làm tha hóa, biến chất một bộ phận thanh niên thiếu ý thức, đưa các em vào cuộc sống lệch lạc về nhân cách, tiêu tan ý chí phấn đấu, sống không có lý tưởng. Nguy hiểm hơn nữa, do ham mê cuộc sống vật chất, tôn sùng sự hào nhoáng của thế giới tư bản, các em rất dễ bị mua chuộc, lôi kéo bởi các thế lực thù địch đang ngày đêm xuyên tạc, chống phá chế độ qua các trang mạng xã hội. Cần nhớ rằng, một thanh niên hỏng sẽ làm cho một rường cột của nước nhà bị lung lay, Đảng bị giảm một phần sức chiến đấu, nếu cả thế hệ thanh niên tha hóa về tư tưởng và mờ nhạt về lý tưởng thì chắc chắn nền tảng tư tưởng của Đảng cũng suy yếu theo.

Hiện nay, trước thách thức ngày càng lớn của thời đại, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cam go, phức tạp. Bên cạnh nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chăm lo phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh công tác ngoại giao ..., Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục thanh niên để xây dựng đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng. Thực tiễn đã cho thấy, các tầng lớp thanh niên những năm qua đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, đưa Việt Nam lên vị thế cao chưa từng thấy trên trường quốc tế như ngày nay. Để làm tròn sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước mọi âm mưu chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, bên cạnh nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, giáo dục thanh niên của tổ chức Đoàn, bản thân mỗi thanh niên phải luôn ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung phong đi đầu trên mọi mặt trận với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Mỗi thanh niên phải luôn đề cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sa vào lối sống thực dụng, xa rời lý tưởng cách mạng, dễ trở thành công cụ lợi dụng của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của BCH Trung ương Đảng vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

2. Mai Văn Ninh (2017), Một số kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản (số 126).

3. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật: Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

4. PGS.TS.Trần Minh Trưởng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên”, bài viết đăng trên Website Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, (24/08/2019).