Xuất bản thông tin

null Hạnh phúc của dân tộc là mùa xuân bất tận của Đảng ta

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hạnh phúc của dân tộc là mùa xuân bất tận của Đảng ta

 

TS. Bùi Văn De

 

 Năm 2021, đánh dấu mốc quan trọng của dân tộc và của Đảng ta. Đối với dân tộc, từ khi có Đảng đến nay dân tộc ta từng bước “sánh vai cùng cường quốc, năm châu”, giành thắng lợi to lớn trên các mặt trận, mang đến “cơm no, áo ấm” cho mọi người. Đối với Đảng, qua 91 năm hoạt động (3/2/1930 – 3/2/2021), từ nhiệm vụ giành chính quyền cho đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, Đảng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dân đặt trọn niềm tin, tự hào về Đảng đã cống hiến và hy sinh cho lợi ích của giai cấp, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Một trong những bài học thành công của Đảng ta là lấy dân làm gốc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, hạnh phúc của Dân là mùa xuân mà Đảng ta sẽ mang đến cho mọi người.

Từ khi thành lập năm 1930, Đảng coi trọng sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, lãnh đạo xây dựng và tăng cường sức mạnh Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở các thế hệ của Đảng phải “lấy dân làm gốc”, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết thống nhất… “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, tất cả các chủ trương của chính quyền cách mạng đều hướng đến hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Bác nhiều lần nhắc nhở: Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” (1). Nên từng cán bộ, đảng viên phải biết: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta” (2).

Lời Bác dạy vẫn còn đậm nét mực trên trang giấy ngày nay, vì vậy tất cả chủ trương, đường lối của Đảng ta đều vì mục tiêu chung là làm cho Dân ta giàu mạnh. Thể hiện tính nhân văn và tiến bộ của một Đảng chính trị.

Giữa lúc Nhân dân cả nước chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, cũng là lúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội đã xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

“Khát vọng” mà Đại hội xác định là phản ánh niềm tin mãnh liệt, mong muốn thiết tha của con người về những điều lớn lao, tốt đẹp ở phía trước. Khát vọng tuy là trạng thái tinh thần nhưng có sức mạnh chuyển hóa thành hành động. Nó chính là động lực tinh thần to lớn giúp cho chủ thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu đề ra. Khát vọng dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, một khát vọng để Nhân dân luôn hạnh phúc, ấm no. Lịch sử đã minh chứng cho chúng ta thấy đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách bởi thiên tai, địch họa, nghèo nàn, lạc hậu nhưng chúng ta đã vượt lên và chiến thắng bằng khát vọng dân tộc. Một khát vọng độc lập cho dân tộc – Cách mạng Tháng Tám 1945; khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước – Mùa xuân 1975; Khát vọng đổi mới đất nước – Đại Hội VI năm 1986; khát vọng hiện nay là chúng ta sẽ đoàn kết xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí cả nước hân hoan mừng Xuân, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 tuổi, mừng Đại hội XIII thành công tốt đẹp, cho thấy Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh; đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, Nhân dân ta được hưởng trọn niềm hạnh phúc khi có Đảng. Niềm hạnh phúc đó như đóa hoa tươi đẹp nở trên nền đoàn kết thắm thiết giữa Đảng với Dân./.


(1)  Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, tr64.Nxb. Chính trị Quốc gia 

(2) Sđd, tr.65.