Xuất bản thông tin

null ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG KHẲNG ĐỊNH THẮNG LỢI LỚN LAO TRONG HÀNH TRÌNH 91 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tin tức Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG KHẲNG ĐỊNH THẮNG LỢI LỚN LAO TRONG HÀNH TRÌNH 91 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                    Mai Quang Khả, Phòng QLĐT & NCKH

Sáng ngày 01/02/2021, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..

Đồng thời khẳng định nhấn mạnh thêm: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội XIII kết thúc cùng lúc diễn ra các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Đảng ra đời, lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giành chủ quyền cho quốc gia, giành cơm no, áo ấm cho toàn dân để đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Hành trình đáng tự hào của Đảng và của dân tộc Việt Nam 91 năm qua trãi qua biết bao nhiêu là vinh quang trong bi tráng, hào hùng. Từ chỗ hoạt động bí mật với bao nhiêu chiến sĩ cách mạng lớp đầu tiên hy sinh tính mạng của mình để khẳng định chân lý cho các thế hệ cách mạng tiếp theo như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, … Như Bác Hồ đã viết trong tác phẩm Đạo đức cách mạng: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng. Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập” (1). Các thế hệ chiến sĩ cách mạng ấy đã khẳng định chân lý độc lập dân và chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất đúng của Đảng ta. Sự hy sinh cao cả, quí báu của các đồng chí ấy là để tô thắm thêm màu cờ đỏ độc lập của dân tộc, của đất nước Việt Nam ngày hôm nay, tô thắm thêm vẻ đẹp tráng lệ, lung linh của đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè trên thế giới.

Đại hội XIII cùng lúc diễn ra các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng tự hào, lại thành công rất tốt đẹp, một lần nữa khẳng định con đường đúng đắn, đáng tự hào mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn cho dân tộc ta. “Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó”. (2) lại khẳng định một thắng lợi lớn lao hơn nữa trên hành trình phát triển của dân tộc, của đất nước Việt Nam./.

Chú thích:

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 602.

(2). Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

- Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.