Quy chế

Quy định số 11-QĐ/TW ban hành ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về trường chính trị chuẩn


Quy định số 09-QĐi/TW ban hành ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW


Quy Chế Quản lý đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính (ban hành kèm theo Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)


Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


Nghị quyết 208/2018/NQ/HĐND - Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức


Quyết định 334 - QĐ/TCT về việc Quy định cụ thể Quy chế Quản lý đào tạo và Quy chế hoạt động bồi dưỡng cùa Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Quy chế Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 454 QĐ/TCT ngày 27/4/2020 của Hiệu trường Trường Chính trị Đồng Tháp)


Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Ban hành kèm theo Quyết định số 4874 - QĐ/HVTCQG ngày 30/9/2019 cùa Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin