Lịch môn

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính, khóa 30


Lịch học tập lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 32


Lịch học phần A.V đến A.VII lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 171 (C171)


Lịch học phần C.II lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 165 (C165)_TP. Cao Lãnh


Lịch học tập lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 31


Lịch học phần A.I và A.II lớp Trung cấp LLCT khóa C171


Lịch học phần B.II lớp Trung cấp LLCT khóa 169_Huyện Tam Nông


Lịch học phần B.II lớp Trung cấp LLCT khóa 168_Đảng ủy Khối


Lịch học phần C.I lớp Trung cấp LLCT khóa C167_TP. Hồng Ngự


Lịch học phần C.I lớp Trung cấp LLCT khóa C166_Huyện Cao Lãnh


Lịch học phần D.II lớp Trung cấp lý luận chính trị, khóa 52 (K52)


Lịch học tập lớp Chuyên viên khóa 55


Lịch học phần A.V đến A.VII lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 170 (C170)


Lịch học phần A.V đến A.VII lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 54 (K54)


Lịch học phần A.I đến A.IV lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 54 (K54)


Lịch học phần A.V đến A.VII Thay đổi lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 53 (K53)


Lịch học phần A.I đến A.IV (Thay đổi) lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khóa 170 (C170)


Lịch học tập lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở (từ ngày 28/2/2022 đến ngày 04/3/2022)


Lịch học tập lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, khóa 2


Lịch học tập lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, khóa 1

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin