Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC

Ngày 05/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn 1434/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC theo Công văn Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như sau:

1. Quy trình số hóa đối với hồ sơ đang thực hiện tiếp nhận tại các Bộ phận Một cửa:

Số hóa thành phần hồ sơ nộp vào: Khi tiếp nhận hồ sơ (bao gồm trực tuyến và trực tiếp), thực hiện số hóa các thành phần hồ sơ đầu vào trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn Phụ lục I.

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Quá trình giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, các đơn vị, địa phương thực hiện đính kèm file kết quả giải quyết thủ tục hành chính (có ký số) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm cả hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến) theo hướng dẫn tại Công văn số 1279/STTTT-CNTT ngày 07/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.Quy trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn liệu lực đến năm 2025 theo lộ trình Quyết định số 191/QĐ-UBND-HC ngày 03/3/2022 của UBND Tỉnh. Các đơn vị, địa phương tổ chức thu thập, tổng hợp danh mục kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực theo hướng dẫn Công văn số 166/VPUBND-KSTTHC ngày 01/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện theo quy trình tại Phụ lục II.

 3. Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn.

4. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, địa phương chỉ đạo công chức,viên chức hoặc bộ phận chuyên môn phụ trách Công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ phận một cửa và các đơn vị liên quan thực hiện cấu hình chữ ký số, ký số, cấu hình và cài đặt máy scan/quét các giấy tờ.

5. Nếu có nhu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các đơn vị, địa phương vui lòng chuyển tải thông tin lên nhóm zalo hỗ trợ phần mềm một cửa điện tử.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông (bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, số điện thoại 0932 986 909).

Trí Dũng