Xuất bản thông tin

null Thông báo danh mục tài liệu ôn thi; triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp THÔNG BÁO

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi; triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; triệu tập thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc Hội đồng; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022

Đề cương ôn tập kiến thức chung Tải về

Đề cương ôn tập ngoại ngữ (Tiếng Anh) Tải về

Đề cương ôn tập Tin học Tải về