Xuất bản thông tin

null CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chi tiết bài viết Tổ chức - Bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và các Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc Sở được quy định tại Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh theo yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở là người tham mưu Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành.

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

d) Phòng Quản lý văn hoá;

đ) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

e) Phòng Quản lý du lịch.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

a) Bảo tàng Tỉnh;

b) Thư viện Tỉnh;

c) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh;

d) Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc;

đ) Khu Di tích Xẻo Quít;

e) Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp;

g) Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp.

Kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.