Xuất bản thông tin

null Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở VHTTDL

Chi tiết bài viết Chuyên mục cải cách TTHC

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở VHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở.