Danh bạ điện thoại và Hộp thư điện tử cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở VHTTDL

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP
Số 03, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Hộp thư điện tử: svhttdl@dongthap.gov.vn hoặc svhttdl.dongthap@gmail.com
Điện thoại: 0277. 3851869 hoặc 3874728, fax: 3851869
STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động
Hộp thư điện tử
I LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Ngọc Thương Giám đốc 3 852 382 0903 151 909
nnthuong@dongthap.gov.vn
2 Ngô Quang Tuyên Phó Giám đốc 3 853 156 0913 887 607
nqtuyen@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Bình Minh Phó Giám đốc 3 853 034 0913 938 285
nbminh@dongthap.gov.vn
binhminh.cldt@gmail.com
I VĂN PHÒNG
4 Trương Quốc Thái Chánh Văn phòng 3 852 383 0916 939 375
tqthai.svhttdl@dongthap.gov.vn
5 Lê Thị Mộng Nghi Phó Chánh Văn phòng 3 851 869 0939 322 389
ltmnghi.svhttdl@dongthap.gov.vn
6 Đỗ Thụy Anh Châu Phó Chánh Văn phòng 3 851 869 0842 100 487
dtachau.svhttdl@dongthap.gov.vn
7 Đặng Nhật Quang Phó Chánh Văn phòng 3 851 869 0902 836 384
dnquang@dongthap.gov.vn
8 Lê Thị Thủy Tiên Chuyên viên 3 851 869 0834 560 539 
ltttien.svhttdl@dongthap.gov.vn
9 Lê Thị Hiền Chuyên viên 3 851 869  
lthihien.svhttdl@dongthap.gov.vn
10 Nguyễn Kim Dung Chuyên viên 3 874 728 0932 990 025
nkdung.svhttdl@dongthap.gov.vn
11 Nguyễn Hồng Đượm Chuyên viên 3 874 728 0907 776 819
nhduom.svhttdl@dongthap.gov.vn
12 Nguyễn Thị Yến Vân Chuyên viên 3 874 728 0908708606
ntyenvan.svhttdl@dongthap.gov.vn
13 Bùi Thị Ngọc Duyên Chuyên viên 3 851 869 0388 693 039
nvtoan.svhttdl@dongthap.gov.vn
14 Nguyễn Văn Toàn Chuyên viên 3 851 869 0347 731 860
btnduyen.svhttdl@dongthap.gov.vn
15 Lê Thị Vẹn Chuyên viên 3 851 869 0917 912 276
ltven.svhttdl@dongthap.gov.vn
16 Phạm Quốc Nam Chuyên viên 3 851 869 834055610
pqnam.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn
17 Nguyễn Văn Hậu Lái xe 3 851 869 0918 533 115
18 Lạc Giáo Cường Lái xe 3 851 869 0918 341 236
19 Trần Thị Mai Hương NV phục vụ 3 851 869 0827 917 978
20 Lê Thị Cẩm Vân NV phục vụ 3 851 869 0919 629 110
21 Nguyễn Thanh Hiền Bảo vệ 3 851 869 0814 028 799
22 Nguyễn Đỗ Hoàng Duy Bảo vệ 3 851 869 0945 718 765
II THANH TRA SỞ
23 Lê Quang Biểu Chánh Thanh tra 3852228 0918393294
lqbieu.hlv@dongthap.gov.vn
24 Nguyễn Thị Út Mai Phó Chánh Thanh tra 3852228 0983849813
maiub0711@gmail.com
25 Võ Minh Phúc Cán bộ Thanh tra 3852228 0909345649
minhphuc1979@dongthap.gov.vn
26 Nguyễn Thị Ngọc Phận Cán bộ Thanh tra 3852228 0395737858
ntnphan.svhttdl@dongthap.gov.vn
III PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
27 Trần Phú Thịnh Phó trưởng phòng 3855037 0909878435
tpthinh@dongthap.gov.vn
28 Trương Thị Tuyết Phượng Kế toán trưởng 3855037 0987101089
tttphuong.svhttdl@dongthap.gov.vn
29 Huỳnh Cẩm Toàn Chuyên viên 3855037 0939997872
hctoan.svhttdl@dongthap.gov.vn
30 Nguyễn Minh Luân Chuyên viên 3855037 0913949349
nmluan.svh@dongthap.gov.vn
31 Ngô Thị Thu Xuân Chuyên viên 3855037 0994367669
nttxuan.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn
IV PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
32 Nguyễn Duy Trung Trưởng phòng 3855184 0918553335
ndtrung.svhttdl@dongthap.gov.vn
33 Lê Thị Kim Ngọc Phó trưởng phòng 3874778 0986745105
ltkimngoc@dongthap.gov.vn
34 Lê Thanh Trung Phó trưởng phòng 3877047 0915303459
lttrung.svhttdl@dongthap.gov.vn
35 Nguyễn Hữu Khanh Phó trưởng phòng 3855184 0985110049
nhkhanh.svhttdl@dongthap.gov.vn
36 Nguyễn Thị Diễm Thúy Chuyên viên 3874778 0362633383
ntdthuy.svhttdl@dongthap.gov.vn
37 Hà Kim Vị Chuyên viên 3874778 0948995734
hkvi.svhttdl@dongthap.gov.vn
38 Nguyễn Thị Kim Hồng Chuyên viên 3874778 0356239530
ntkimhong.svhttdl@dongthap.gov.vn
39 Tiêu Hiền Trang Chuyên viên 3874778 0349578367
tieuhientrang.svhttdl@dongthap.gov.vn
40 Lê Thị Tài Linh Chuyên viên 3855184 0366756824
lttlinh.svhttdl@dongthap.gov.vn
V PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO
41 Lương Hoàng Minh Phó trưởng phòng (phụ trách) 3851215 0913145363
luonghoangminh@dongthap.gov.vn
42 Đỗ Tất Phát Phó trưởng phòng 3851215 0903777393
dtphat@dongthap.gov.vn
43 Nguyễn Ngọc Lê Chuyên viên 3851215 0919155958
nngocle@dongthap.gov.vn
44 Trần Hoàng Thúc Chuyên viên 3851215 0903091718
ththuc.svhttdl@dongthap.gov.vn
VI PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH
45 Võ Thị Tuyết Ngoa Trưởng phòng 3921049 0985379713
vttngoa@dongthap.gov.vn
46 Lê Hiền Hòa Phó trưởng phòng 3877047 0993348400
lhhoa.svhttdl@dongthap.gov.vn
47 Trần Lương Khánh Vân Chuyên viên 3921049 0909499334
tlkvan.svhttdl@dongthap.gov.vn
48 Huỳnh Chiến Nhân Chuyên viên 3921049  
hchnhan.svhttdl@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu