Xuất bản thông tin

null ĐẢNG TA THẬT VĨ ĐẠI

Tin tức Tin tức - Sự kiện

ĐẢNG TA THẬT VĨ ĐẠI

Thực hiện: Lê Thị Thanh Kiều

 Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật

              (Bài viết tham luận Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025)

          Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “Đảng cầm quyền”, kiên định lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng ở nước ta với hai nhiệm vụ: giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

          Trực tiếp chỉ đạo Đảng từ khi thành lập, Người nghiêm khắc phê bình khuyết điểm và không quên biểu dương, khen ngợi những thành công của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dịp 30 năm thành lập Đảng, trong bài nói chuyện vào ngày 05/01/1960, Người đã khen ngợi: Đảng ta thật là vĩ đại[1],

          Xứng đáng với lời khen ngợi của Người, trong suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn tiên phong gương mẫu, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          Trong điều kiện hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới rơi vào khủng hoảng, Đảng ta lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế đất nước nhằm “giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”[2], quyết định đúng đắn với yêu cầu của sự phát triển đất nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, với xu hướng phát triển của thế giới nên công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã mang lại thành tựu to lớn, qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố và nâng tầm; nhất là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, của công cuộc đổi mới thực sự phát huy được sức dân, của dân, do dân thực hiện và nhân dân là người thụ hưởng thành quả dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, Đảng đã thực sự là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của  dân tộc”[3].

          Sự vĩ đại của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng còn thể hiện ở việc Đảng luôn quan tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng xứng đáng với vai trò của “Đảng cầm quyền” trước nguy cơ hai mặt của quyền lực theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Xuyên suốt các Đại hội, nhất là tại Đại hội XII, Đảng ta nhấn mạnh việc xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung chủ yếu của công tác xây dựng Đảng, bên cạnh đó, Đảng ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm đẩy mạnh xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng như: năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003, yêu cầu thực hiện tuyên truyền nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Tiếp đó, ngày 7/11/2006, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW, phát động rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 14/5/2011, Đảng ra Chỉ thị số 03- CT/TW tiếp tục khẳng định đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 15/5/2016, Chỉ thị 05- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai và thực hiện sâu rộng.

          Sức lan toả của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và nhất là đối với đội ngũ đảng viên là rất lớn, nhiều đồng chí học tập và làm theo Bác với những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả trong công tác; bên cạnh đó, Đảng ta đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý như ban hành Quy định 101- QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí,… giải quyết triệt để những vấn đề nổi cộm, nhũng bức xúc trong nhân dân liên quan đến cán bộ, đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng những đảng viên không xứng đáng, vì vậy, một mặt giúp Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mặt khác góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và vai trò lãnh đạo đúng đắn, duy nhất của Đảng, nhất là những ứng phó hết sức hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện nay thể hiện rõ hơn hết tinh thần trách nhiệm trước “đồng bào” và trách nhiệm trước cộng đồng thế giới của Đảng và Nhà nước ta.

          Từ những thành công nêu trên, là một tổ chức của Đảng, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp được phân công thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Tỉnh và với sự tin tưởng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Trường Chính trị thường xuyên lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phải chú trọng công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên có đức, có tài góp phần xây dựng “Đảng cầm quyền” và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được phân công.

          Đội ngũ đảng viên ở Trường đa số là giảng viên, vì vậy Đảng ủy quán triệt chỉ đạo việc rèn luyện đức, tài, nhất là yêu cầu về sự gương mẫu của người giảng viên – đảng viên trước học viên và trong công tác, trong sinh hoạt là hoạt động thường xuyên, xem đây là một trong những tiêu chuẩn, nhiệm vụ được phân công, “Đảng ủy đã ban hành quy định về xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên Trường Chính trị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”[4]… Do đó, trong họp lệ của các Chi bộ, những biện pháp giúp đảng viên rèn luyện đức, tài được thực hiện bằng những việc làm thiết thực như: thực hiện tự phê bình và phê bình xoay vòng, thực hiện sinh hoạt chuyên đề hàng quý, thực hiện thông tin thời sự và hồ sơ sự kiện, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và liên hệ bài học cụ thể cho bản thân,… qua đó, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ giảng viên, đảng viên ý thức việc tự rèn luyện thường xuyên và xứng đáng với nhiệm vụ được phân công.

          Kết quả, nhiều đồng chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ; nhiều đồng chí tích cực với các hoạt động nghiên cứu khoa học và nhiều đồng chí được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Trường lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ “đào tạo cán bộ” được phân công, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp để cùng cả nước phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nâng vị thế nước ta trên trường quốc tế và xứng đáng với lời khen ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng:

                    “Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

Công ơn Ðảng thật là to,

Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”[5]./


[1] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 12, trang 403.

[2] Đảng cộng sản Việt Nam  (2006): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 47, trang 728.

[3] Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 4.

[4] Đảng ủy TCT tỉnh Đồng Tháp, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị khoá VII trình Đại hội đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trang  3.

[5] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 12, trang 403-404.