Xuất bản thông tin

null Biện pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Biện pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Tống Hoàng Huân

Khoa Xây dựng Đảng

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân được thể hiện thông qua các nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, mục tiêu của Đảng là cùng với Nhân dân xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Thứ hai, nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hệ thống tư tưởng khoa học, là thế giới quan khoa học và phương pháp luận của giai cấp công nhân, nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người khỏi áp bức, bất công.

Thứ ba, Đảng lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của mình; Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân; lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển của Đảng.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng hiện nay cũng được quy định rõ tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Trãi qua hơn 90 năm thành lập và phát triển, Đảng ta cũng có nhận xét đánh giá có đảng viên có biểu hiện xa rời bản chất giai cấp công nhân, đó là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...

Nghị quyết cũng chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trên: Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.

          Để khắc phục những hạn chế trên, bản thân nhận thấy Đảng cần phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay. Để làm được điều đó:

Trước hết, các tổ chức đảng cần tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua các nội dung và hình thức bồi dưỡng, giáo dục của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sẽ hiểu biết đầy đủ hơn về bản chất giai cấp công nhân của Đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên,… từ đó người cán bộ, đảng viên sẽ có những suy nghĩ và hành động phù hợp với lợi ích của tổ chức đảng, quốc gia, dân tộc, của Nhân dân. Như trong thực tế, Đảng uỷ Trường Chính trị Đồng Tháp thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu về lịch sử Trường Chính trị Đồng Tháp,… với hình thức hỏi đáp nhanh, có cả phần thi dành cho khán giả trả lời đúng được tặng những phần quà ý nghĩa, đã tạo không khí sôi nổi trong cuộc thi, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, học viên về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống của Đảng, của Nhà trường.

Về bản thân người cán bộ, đảng viên, phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong việc không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Thực hiện nghiêm Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, đặc biệt là sự gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia đầy đủ nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp uỷ nơi cư trú triệu tập, tích cực tham gia ý kiến với chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương…

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ chi bộ, bởi mỗi cán bộ, đảng viên đều sinh hoạt Đảng ở một chi bộ nhất định, chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của tập thể chi bộ. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, các cấp ủy, chi bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên ngay từ đầu nhiệm kỳ, hằng năm và đột xuất của cấp uỷ, chi bộ. Cấp uỷ, chi bộ thường xuyên kiểm tra sự chuẩn của từng đảng viên được kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch đã được xây dựng. Quá trình kiểm tra cần thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác, kịp thời chỉ ra nhưng ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên, đề ra giải pháp để đảng viên tiếp tục phát huy những ư điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Khi đã phát hiện vi phạm thì kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng và của pháp luật của Nhà nước.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Số 12-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành trung ương Đảng Khoá XI, Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

3. Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

4. GS,TS Phùng Hữu Phú – PGS,TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS,TS Nguyễn Viết Thông: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG, H. 2016.