Xuất bản thông tin

null Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Tỉnh

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Tỉnh

                           

          Mai Quang Khả, Phòng QLĐT & NCKH

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Cao Lãnh với chủ đề:“Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm đưa Đồng Tháp đất Sen Hồng vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, con người Đồng Tháp nghĩa tình và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các nội dung Văn kiện Đại hội thể hiện những chủ trương, quyết sách phát triển quê hương, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, việc học tập, quán triệt, thực hiện Văn kiện

Đại hội vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Tỉnh, đặc biệt là đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

Về công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại hội đã nhận định:

Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận bám vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; khắc phục biểu hiện hành chính trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cốt cán phong trào và chính sách đối với cốt cán phong trào tôn giáo trên địa bàn Tỉnh; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh...

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tập hợp Nhân dân vào tổ chức thông qua các mô hình tự quản, khởi nghiệp, liên kết sản xuất, hỗ trợ việc làm… tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp, nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng, tổng kết và nhân rộng hiệu quả; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thay đổi nhận thức theo tinh thần “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác”, khắc phục được việc trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua là to lớn và có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội được thể hiện rõ nét đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đổi mới từ cơ chế phối hợp với chính quyền, đến tính hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, phát huy vai trò các Uỷ viên trong Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các phong trào do Mặt trận phát động đã thật sự gắn kết và thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Sau khi nhận xét ưu, khuyết điểm cùng nguyên nhân, Đại hội cũng chỉ ra phương hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới là:

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận để hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Tỉnh nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Định hướng chủ trương, nhiệm vụ công tác dân vận kịp thời, sát thực tế; sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; giải quyết tốt mối quan hệ hài hoà, chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân kịp thời.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng đến xây dựng ý thức, khơi dậy tinh thần “Tự lực - chăm chỉ - hợp tác” trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trong Tỉnh; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Thông qua mô hình, phong trào thi đua nhằm tập hợp rộng rãi Nhân dân tham gia vào các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư; khơi dậy,
mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, sự nhiệt tình, kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân, tin chắc rằng hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng để phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 TÀI LIỆU HỌC TẬP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (Dành cho cán bộ, đảng viên), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát hành, ngày 11 tháng 01 năm 2021.