Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp Cập nhật kiến thức “Nhận diện và luận cứ khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác một số quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp Cập nhật kiến thức “Nhận diện và luận cứ khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác một số quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới”

 

         Sáng ngày 16/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp cập nhật kiến thức bằng hình thức trực tuyến Chuyên đề “Nhận diện và luận cứ khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác một số quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới”.

         Lớp học do PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II làm Báo cáo viên; tham dự lớp có Lãnh đạo Trường Chính trị Tỉnh cùng 229 đồng chí là: Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị các huyện, thành phố, cơ quan trong tỉnh; giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Trường Chính trị Tỉnh; giảng viên, báo cáo viên của 12 Trung tâm Chính trị huyện, thành phố trong Tỉnh; giảng viên lý luận chính trị các Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Các điểm cầu của lớp Cập nhật kiến thức

         Lớp Cập nhật kiến thức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Tỉnh, báo cáo viên tại Trung tâm Chính trị huyện, thành phố và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính Trị.

         Phát biểu khai mạc lớp học, ThS. Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

          Trường Chính tỉnh đảm bảo điều kiện vật chất và tín hiệu đường truyền, kết nối với hơn 90 điểm cầu trong toàn Tỉnh, bảm đảm lớp học thuận lợi.

         Lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ giảng viên, giảng viên thỉnh giảng và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra./.

T.H