Xuất bản thông tin

null Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong giai đoạn hiện nay

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong giai đoạn hiện nay

 

Nguyễn Thị Duyên

          Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”. Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng.

          1. Quan điểm của Đảng về việc kiên định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng

          Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Tổng thống Nga V.Putin trong “Thông điệp Liên bang năm 2005” gọi đó là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Kể từ sau sự kiện gây chấn động lịch sử toàn thế giới đến nay, các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức lợi dụng, xuyên tạc, công kích và phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ cho rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch sử, bởi “chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được.

          Tình hình đó đã tác động tiêu cực tới công cuộc đổi mới đang khởi sắc ở Việt Nam. Các thế lực thù địch trong và nước ngoài quyết liệt tiến công vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lý luận Mác – Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Họ phát động chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà” với hàng trăm tài liệu phản động, “sách báo đen”, đòi đa nguyên chính trị, chế độ đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Cụ thể:

          - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng trong Cương lĩnh năm 1991 thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh đối với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đại hội XI (2011) của Đảng bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

          - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…những quan điểm, chủ trương của Đảng làm cơ sở pháp lý trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

          - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) Đảng ta xác định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

          2. Chủ trương của Đảng về việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

          Trải qua 35 năm đổi mới, với sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vững bước đưa cách mạng tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cả về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch vẫn tiếp tục sử dụng nhiều hình thức, biện pháp như sử dụng báo chí, internet, mạng xã hội, sách…với nội dung phản động để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng sự việc, tung tin xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận, gây bất ổn chính trị - xã hội, thách thức không nhỏ tới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          Nhận diện đầy đủ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Đảng chủ trương: Lập các tổ chức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch như Ban Chỉ đạo 94 (Ban Chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Trung ương Đảng), Ban Chỉ đạo 609 (Ban chỉ đạo Đề án xây dựng hệ thống lý luận đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình)…quán triệt sâu sắc với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra; đẩy mạnh công tác nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư trưởng của Đảng trong thời gian qua đạt một số thành tựu phấn khởi.

          Thứ nhất, Những chủ trương Đảng đề ra được tổ chức thực hiện thắng lợi nền kinh tế đất nước phát triển vững chắc, đời sống cả vật chất và tinh thần của từng người dân được nâng lên, niềm tin của Dân vào đảng, vào Nhà nước được khẳng định đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng tính chủ động trong việc ngăn ngừa, đấu tranh chống lại âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

          Thứ hai, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch góp phần giữ vững - ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực cho đất nước. Tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, vào chủ trương, đường lối của Đảng.  

          Có thể thấy các thế lực thù địch không từ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào nhằm xuyên tạc, chống phá nước ta. Trước tình hình đó, kiên định quan điểm lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu bức thiết, phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và hiệu quả của Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 354 (5/2020)

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011

4. https://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/nhung-diem-moi-ve-cong-tac-tu-tuong-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-133225

5. https://congan.hatinh.gov.vn/bai-viet/nhan-dien-hoat-dong-loi-dung-dich-benh-covid-19-chong-pha-dang-nha-nuoc_1584931785.caht