Xuất bản thông tin

null V/v tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Thông báo

V/v tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19