Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học lần 1 năm 2022

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học lần 1 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TCT ngày 30/12/2021 của Trường Chính trị về hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022, sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Hội thảo do TS. Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo chủ trì cùng sự tham dự của các giảng viên, viên chức của trường.

Ngoài các bài tham luận mang tính khoa học, Hội thảo đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thực tế đi sâu phân tích hiện trạng, nguyên nhân nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa trường đảng; kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hướng đến đạt tiêu chí đạt trường chính trị chuẩn vào năm 2025 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc xây dựng trường chính trị chuẩn không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường.

Kết quả Hội thảo lần này sẽ là việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh về nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, có năng lực quản lý giỏi và nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Trên cơ sở Hội thảo này nhà trrường sẽ xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt làm định hướng cho hoạt động của trường trong thời gian tới.

Mai Quang Khả