Xuất bản thông tin

null Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia các lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia các lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị

Ngày 21/01/2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị). Cùng với việc ban hành chương trình, Học viện cũng tiến hành biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị, đến nay cơ bản được hoàn thiện.

Thực hiện Quyết định trên, từ ngày 14/6- 27/7/2021 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 5 lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị dành cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các lớp học này đều được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Để các lớp tập huấn diễn ra thành công, đạt được mục tiêu đề ra, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu, các giảng viên tham gia lớp tập huấn phải tập trung chú ý những nội dung mới cốt lõi của chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị; cùng trao đổi, thảo luận để làm rõ và có nhận thức chung về những điểm mới, những thay đổi so với chương trình, giáo trình cũ; đồng thời chú ý thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị diễn ra từ ngày 14/6 đến 27/7/2021, Cụ thể:

Lớp thứ nhất về học phần “Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 14/6-22/6.

 Lớp thứ hai về học phần “Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” diễn ra từ ngày 23/6-01/7.

Lớp thứ 3 về học phần “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” diễn ra từ ngày 02/7-9/7.

Lớp thứ 4 về học phần “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Quản lý hành chính Nhà nước” diễn ra từ 12/7-19/7.

Lớp thứ 5 về học phần “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý” diễn ra từ 20/7-27/7.

Nội dung tập huấn bao gồm định hướng kiến thức và phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đặc biệt những học phần, chuyên đề có nhiều thay đổi so với giáo trình cũ.

Tham gia tập huấn tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có cán bộ lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm tham dự./.

T.H