Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Banner 1022

Banner Công khai ngân sách

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

VẤN ĐỀ QUAN TÂM

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

Xuất bản thông tin

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

img
Có chế tài xử lý người đứng đầu cơ quan chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

Hôm qua, 17.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả giám sát của các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. Qua xem xét các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý 3 “căn bệnh” trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Ứng dụng lồng nhau