Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

Tải

văn bản

1

09/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

2

10/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

3

11/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

4

12/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

5

13/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

6

14/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

7

15/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

8

16/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

9

17/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

10

18/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

11

19/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

12

20/NQ-HĐND

22/6/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về