Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

Tải

văn bản

1

21/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2019

Tải về

2

22/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

3

23/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020

Tải về

4

24/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021

Tải về

5

01/2020/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

6

02/2020/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

7

03/2020/NQ-HĐND

01/7/2020

Nghị quyết về việc thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về