Danh mục chính Menu

Hội Luật gia

Địa chỉ: Số 14, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 02773. 853584

Hội Luật Gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là thành viên của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia tự nguyện tham gia tổ chức Hội, hoạt động vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Luật gia Việt nam có nhiệm vụ chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò hội viên; Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tư vấn giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý; Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân; xuất bản, phát hành sách, tạp chí và các ấn phẩm pháp luật khác; xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức hội viên Hội Luật gia Việt Nam…

Quyền hạn của Hội Luật gia được quy định như sau:

+ Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hội.

+ Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực hoạt động của Hội; về xây dựng và thi hành pháp luật và những vấn đề khác có liên quan.

+ Phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới luật gia Việt nam với Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

+ Cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

+ Thành lập tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hôi.

+ Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

+ Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Được tham gia các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Ông Đoàn Quốc Cường

Năm sinh: 1956

Quê quán: phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Ông Phạm Tiến Trị

Năm sinh: 1949

Quê quán: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Ông Lê Văn Bé Sáu

Năm sinh: 1958

Quê quán: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Quốc Cường

Chủ tịch

0913 967 673

doanquoccuong2011@gmail.com

Phạm Tiến Trị

Phó Chủ tịch

0913 967 225

Lê Văn Bé Sáu

Phó Chủ tịch

0913 887 121

phacaolanh58@gmail.com

Nguyễn Văn Đằng

Chánh Văn phòng

0913 603 500

dangnguyenvan217@gmail.com