Danh mục chính Menu

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp
.

Điện thoại: 0277.3851464; Fax: 0277.3851464

Email: lhhdongthap067@gmail.com

Website: www.lhchkhkt.dongthap.gov.vn

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Mục đích hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội) là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đồng Tháp, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Liên hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Cao Lãnh. Liên hiệp Hội có tư cách pháp nhân, tổ chức bộ máy, con dấu và tài sản riêng.

Liên hiệp Hội có các chức năng sau:

1. Tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo và tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các Hội thành viên, Thành viên liên kết.

2. Làm cầu nối giữa các Hội thành viên, Thành viên liên kết với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung liên quan đến hoạt động của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội.

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, Thành viên liên kết và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

Liên hiệp Hội có các nhiệm vụ sau:

1. Vận động trí thức khoa học và công nghệ:

a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí thức trẻ.

b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, trong đó có trí thức Việt kiều tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp. Đề xuất cấp có thẩm quyền tôn vinh các trí thức có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

d) Tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

2. Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội, hỗ trợ duy trì và củng cố các hoạt động của các tổ chức thành viên.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn:

a) Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

b) Hàng năm, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

c) Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xây dựng cơ sở khoa học vào thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình dự án đầu tư quan trọng của tỉnh theo quy định. Tổ chức các diễn đàn khoa học và công nghệ về các vấn đề kinh tế - xã hội.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

e) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động sáng tạo của quần chúng trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

4. Thực hiện vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh:

a) Phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

c) Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Quyền hạn của Liên hiệp Hội

1. Đại diện cho các hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình, có quyền tự chủ, tự quản trong hoạt động.

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Liên hiệp Hội Đồng Tháp và các Hội thành viên, Thành viên liên kết.

3. Được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định.

4. Được hưởng các quyền lợi như các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Minh Hùng

Chủ tịch

0919 150 737

minhhungdt@gmil.com

Bùi Hữu Soi

Phó Chủ tịch

0919 279 512

soilhh067@gmail.com

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch

0918 999 595

nvthuan@dongthap.gov.vn