Danh mục chính Menu

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Địa chỉ: 07 Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851181

Fax: 02773. 851181

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy còn là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Về nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm do Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định.

1.2. Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ và hàng năm theo quy định của Điều lệ Đảng; chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

1.3. Nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện và tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định tại Điều 32 và Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Bộ Chính trị.

1.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ đề xuất Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thành lập đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

1.5. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tỉnh.

1.6. Thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

1.7. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Cơ quan. Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Giúp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong Đảng bộ Tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo Điều lệ Đảng quy định; quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng khi có yêu cầu; tham gia ý kiến về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng theo phân cấp.

4. Phối hợp

4.1. Với các cơ quan liên quan trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

4.2. Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

4.3. Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan.

5. Nội dung khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao.

Về trách nhiệm, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Được yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành Tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình phụ trách.

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

 

Nguyen Van Thi

Đồng chí Nguyễn Văn Thi

Ngày sinh: 12/10/1964

Quê quán: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Dang Hong Tam (trang)

Đồng chí Đặng Hồng Tâm

Ngày sinh: 07/6/1969

Quê quán: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Tran Thi Bich Du (3x4)

Đồng chí Trần Thị Bích Du

Ngày sinh: 24/9/1978

Quê quán: Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Đại học Báo chí; Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Ông Phan Văn Hợp

Năm sinh: 1969

Quê quán: thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thi

Chủ nhiệm UBKT

0918284789

thiktdt@gmail.com

Đặng Hồng Tâm

Phó Chủ nhiệm UBKT

0918359107

danghongtam69@gmail.com

Trần Thị Bích Du

Phó Chủ nhiệm UBKT

0918575360

bichdu1978@gmail.com

Phan Văn Hợp

Phó Chủ nhiệm UBKT

0913675992

pvhop.snv@dongthap.gov.vn