Danh mục chính Menu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Địa chỉ: Toà nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp,
đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.874.276    Fax: 02773.853.722

Email: qldadongthap@gmail.com

Website: bqldadongthap.vn

Ban Quản lý dự án thực hiện các chức năng, gồm:

1. Làm chủ đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.

2. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng và tư vấn đấu thầu khi đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý các dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

1. Ban Quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

a) Lập kế hoạch đầu tư công: Chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý, sử dụng lập, trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trong đó xác định rõ mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện.

b) Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm (kế hoạch đăng ký vốn, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,…) trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

c) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

d) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi đất, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết các loại hợp đồng xây dựng; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

đ) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử (nếu có); quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; bàn giao bản vẽ hoàn công và thông báo giá trị tài sản được đầu tư cho đơn vị sử dụng; lập báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư về giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 83 của Luật Đầu tư công.

e) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý dự án theo quy định.

g) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban Quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban Quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng.

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu về khối lượng, tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình. Hoạt động ủy thác quản lý dự án được quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

4. Giám sát xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao theo quy định.

 

Ông Trương Ngọc Khiết

Năm sinh: 1973

Quê quán: xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giám đốc

 

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Út 

Năm sinh: 1977

Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trương Ngọc Khiết

Giám đốc

0913 964 059

truongngockhiet@gmail.com

Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Út 

Phó Giám đốc

0939 444 933