Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

UBND thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 05/7/2022, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hon- Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã tiếp nhận tổng số 2264 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, giải quyết đúng hạn và trước hạn là 2114 hồ sơ. Số hồ sơ trễ hạn và quá hạn là 150 hồ sơ. Trong 06 tháng đầu năm 2022 tổng hồ sơ TTHC tuyến mức 3, mức 4 được tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố là 1.512 hồ sơ TTHC. Cũng trong 6 tháng qua, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các ngành và các xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều thiếu sót cần chấn chỉnh. Qua đó, UBND thành phố cũng có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành cả về nội dung lẫn hình thức. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC: Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC…Tiếp tục thực hiện công tác thống kê rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực ngành để đề nghị công bố hoặc hủy bỏ; Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức đa dạng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, chỉ rõ những nơi còn hạn chế yếu kém để phê bình và rút kinh nghiệm trong việc đề ra giải pháp thực hiện. Đồng thời, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành CCHC, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ CCHC được giao; Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, bảo đảm năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứngyêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; duy trì việc xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện phục vụ tổ chức, công dân; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết trên các lĩnh vực quản lý.

ảnh: Ông Nguyễn Văn Hon- Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp với các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát lại các chỉ số cải cách hành chính còn thấp báo cáo ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố để có giải pháp khắc phục. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đạo đức công vụ, kịp thời chấn chỉnh về thái độ làm việc của cán bộ công chức. Trong giải quyết các thủ tục hành chính cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, từng bước tiến tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Ngoài ra, cần kịp thời phát hiện nhân rộng các mô hình hay, mô hình hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố trong thời gian tới./.

Thanh Nghĩa

Có thể bạn quan tâm