Xuất bản thông tin

null Ban hành Quy chế quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban hành Quy chế quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/4, Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quy chế quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/4/2022 và bãi bỏ Quyết định 18/2013/QĐ-UBND và 01/2015/QĐ-UBND.

Hình ảnh di sản văn hoá phi vật thể đờn ca tài tử Nam Bộ

Quy chế này quy định các hoạt động về quản lý di sản văn hoá (bao gồm di sản văn hoá vật thể và phi vật thể) trên địa bàn tỉnh được cơ quan nhà nước công nhận, xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hoá; danh mục kiểm kê di sản văn hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; quản lý (1) di tích: xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt; cấp tỉnh và thuộc danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; (2) di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; (3) di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia, cấp tỉnh;

Quy chế áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phân công công tác quản lý nhà nước về di sản trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh quản lý thống nhất, toàn diện; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hoá; (3) UBND cấp huyện giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hoá trên địa bàn được phân công; (4) Các cơ quan, đơn vị, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp có thẩm quyền quản lý nhà nước về di sản hoá đối với các di sản văn hoá trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, Quy chế còn phân công quản lý trực tiếp; nhiệm vụ các cấp quản lý; quản lý nhà nước và bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; hoạt động khai thác các giá trị văn hoá phi vật thể phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống văn hoá, con người Đồng Tháp; các hoạt động quản lý và bảo vệ di tích, phát huy giá trị di tích...

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, kiểm tra thực hiện Quy chế, tổng hợp vấn đề chưa phù hợp báo cáo UBND tỉnh. Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, chỉ đạo Ban quản lý di tích triển khai thực hiện Quy chế phù hợp tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tính đến cuối năm 2021, tỉnh Đồng Tháp có 26 di sản văn hoá phi vật thể, trong đó 03 di sản văn hoá phi vật thể đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp.

Nguồn: 04/2022/QĐ-UBND

Tin, ảnh: Võ Văn Đề