Xuất bản thông tin

null Đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ có 70% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ có 70% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Đó là một trong những chỉ tiêu của Kế hoạch số 333/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành ngày 17/11/2021 (thay thế Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/4/2014).

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2014-2020, đạt 13/14 chỉ tiêu (một chỉ tiêu không đạt là giảm tỷ lệ hộ gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội), Kế hoạch đến năm 2025 đề ra 07 chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bên cạnh những chỉ tiêu trước đây được giữ lại nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hơn, thì có các chỉ tiêu mới, nổi bật là: hộ gia đình được cung cấp thông tin về hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế; hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.   

Một trong những hoạt động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình

Để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra một số giải pháp trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; thực hiện tốt các chính sách đối với công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình; cung cấp kiến thức xây dựng gia đình, kỹ năng ứng xử trong gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; phối hợp chặt chẽ hơn giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội; chú trọng ngăn ngừa những thông tin và sản phẩm xấu tác động vào gia đình; thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội; nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”…         

Qua đó, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam với tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.                                                       

Tài Linh