Danh mục chính Menu

Huyện Châu Thành

Địa chỉ: Số 80, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773.840012,  fax: 02773.840898,

Email: chauthanh@dongthap.gov.vn

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân Huyện gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách Quân sự, Ủy viên phụ trách Công an.

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (77/2015/QH13 ngày 19/06/2015) và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Lê Minh Trung

Năm sinh: 1982

Quê quán: xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Phan Thanh Dũng

Sinh ngày: 26/12/1969

Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng Hải

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Đỗ Nhật Định

Sinh ngày: 20/5/1968

Quê quán: Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Minh Trung

Phó Giám đốc

0776 111910

leminhtrung8282@gmail.com

Đỗ Nhật Định

Phó Chủ tịch

0277 606 213

dndinh2014@gmail.com
dndinh.hct@dongthap.gov.vn

Phan Thanh Dũng

Phó Chủ tịch

0908 243 131

ptdung131@yahoo.com.vn ptdung.hct@dongthap.gov.vn

Đoàn Hữu Tiên

Chánh Văn phòng

0918 582 272

doantien7579@gmail.com
dhtien.hct@dongthap.gov.vn