Danh mục chính Menu

Thành phố Cao Lãnh

Địa chỉ: số 03, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.851.601

Email: ubndtpcl@gmail.com

Địa chỉ trang thông tin: https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn

Trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/thanhphocaolanh/

Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách Thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Võ Phan Thành Minh

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Lê Quang Trạng

Năm sinh: 1968

Quê quán: Phường Hoà Thuận, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Bà Lê Thị Mai Trinh

Năm sinh: 1979

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Ông Nguyễn Phước Cường

Năm sinh: 1984

Quê quán: Xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, Đại học Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Phan Thành Minh

Chủ tịch

0903 040 449

vophanthanhminhcl@gmail.com

Lê Quang Trạng

Phó Chủ tịch

0918 331 942

lequangtrang68@gmail.com

Lê Thị Mai Trinh

Phó Chủ tịch

0789 548 281

maitrinhchuong97@gmail.com

Nguyễn Phước Cường

Phó Chủ tịch

0938 229 340

pcuongvpubdt@gmail.com

Nguyễn Tiến Sĩ

Chánh Văn phòng

0903 101 832

kx06dt@gmail.com