Danh mục chính Menu

Thành phố Sa Đéc

Địa chỉ: 530 A, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.861.602

Email: tpsadec@dongthap.gov.vn

Địa chỉ Trang thông tin điện tử: https://sadec.dongthap.gov.vn/

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố là hoạt động quản lý chung đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên cơ sở chấp hành và thi hành của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của Chính phủ và nội dung phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Theo Điều 56 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc thực hiện, quyền và nghĩa vụ như sau:

Thứ nhất, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:

Thứ hai, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 54 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ ba, quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, quyết định kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hon

Ngày sinh: 30/07/1967

Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Chủ tịch

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/BINH.jpg/1bff8ed1-8f94-442d-e2b7-71889ad1913a?t=1629967281128

 Bà Võ Thị Bình

Năm sinh: 1972

Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/S%C6%A0N.jpg/ba117a0c-5b49-2ff4-d5f4-915791c4fe65?t=1663382121684

 

 

Ông Bùi Thanh Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

Nguyễn Văn Hon

Chủ tịch

3864444

0913 967 052

nvhon.tpsd@dongthap.gov.vn
nvhon.tpsd@gmail.com

Võ Thị Bình

Phó Chủ tịch

3861535

0907 595 388

vtb190572@gmail.com

Bùi Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

 

0939 344 366

buithanhsondongthap@gmail.com

Tống Anh Quân

Chánh Văn phòng

3863249

0939 4444 74

tonganhquan1984@gmail.com