TTHC GD&DT

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Tải về

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Tải về

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Tải về

4

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Tải về

5

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

6

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tải về

7

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Tải về

8

Thủ tục cho phép Trường tiểu học hoạt động trở lại

Tải về

9

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Tải về

10

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Tải về

11

Thủ tục thành lập Trường trung học cơ sở hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Tải về

12

Thủ tục cho phép Trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

13

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Tải về

14

Thủ tục giải thể Trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Tải về

15

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Tải về

16

Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Tải về

17

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Tải về

18

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Tải về

B

LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

 

1

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Tải về

2

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Tải về

PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

2

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tải về

3

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

4

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Tải về

5

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Tải về

2

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Tải về

3

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Tải về

4

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Tải về

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Theo Quyết định số 680/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

5

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Tải về

6

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Tải về

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022