Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 40, TỪ NGÀY 28/9/2020 ĐẾN NGÀY 04/10/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 40, TỪ NGÀY 28/9/2020 ĐẾN NGÀY 04/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 40, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 17g00, ngày 29/9/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 28/9/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ Huyện lần thứ 2

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường B

* Hội ý đầu tuần

13g30

Cơ quan

CBCC

Thứ ba 29/9/2020

* Họp Thường trực HĐND

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng tiếp dân của TT.HĐND

TT, Lãnh đạo 2 Ban, VP HĐND&UBND

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

CBCC

Thứ tư 30/9/2020

* Dự ĐB Quốc hội TXCT xã Mỹ Đông

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

07g30

Xã Mỹ Đông

* Dự họp chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ

13g30

Xã Thanh Mỹ

Thứ năm 01/10/2020

* Nội dung này đình lại: Tổ chức phiên giải trình của TT HĐND chuyên đề Thi hành án dân sự

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp BCH

 Huyện ủy

TT HĐND tỉnh, TT HU, lãnh đạo UBND huyện, UB.MTTQ huyện, 1 số đại biểu HĐND huyện, 1 số ngành liên quan, CT UBND 1 số xã, thị trấn

* Bổ sung lịch mới: Chuẩn bị Kế hoạch kỳ họp thứ 16

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Trưởng, phó: Ban KTXH, Ban Pháp chế

* Chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy tháng 10

13g30

 Cơ quan

Đ/c thư ký ĐU

Thứ sáu 02/10/2020

* Họp cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

CBCC

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 3/10/2020

Chủ nhật 4/10/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thành viên TT HĐND huyện;

- 02 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái