Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 10, TỪ NGÀY 08/3/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 10, TỪ NGÀY 08/3/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 10, từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 16g20, ngày 10/3/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 08/3/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Dự họp mặt 8/3

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Văn phòng HU

* Làm việc tại cơ quan

09g00

Cơ quan

* Dự họp chi bộ Ấp 1, xã Láng Biển

13g30

Ấp 1, xã Láng Biển

Thứ ba 09/3/2021

* Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B

UBND huyện

Theo thư mời

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

16g00

Phòng họp UB

Thứ tư 10/3/2021

* Tham gia kiểm tra công tác bầu cử (01 ngày)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Một số xã

Thứ năm 11/3/2021

* Bổ sung lịch mới: Tham gia kiểm tra công tác bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Một số xã

* Họp Chi bộ tháng 02 Văn phòng HĐND&UBND huyện

10g00

Phòng họp UB

* Bổ sung lịch mới: Đi công tác tỉnh

13g30

TP.Cao Lãnh

Thứ sáu 12/3/2021

* Đi công tác bầu cử xã Láng Biển

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Láng Biển

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 13/3/2021                                            

Chủ nhật 14/3/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái