Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 47, TỪ NGÀY 16/11/2020 ĐẾN NGÀY 22/11/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 47, TỪ NGÀY 16/11/2020 ĐẾN NGÀY 22/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 47, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 17g00, ngày 16/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 16/11/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Dự Hội nghị trực tuyến tuyên dương người tốt việc tốt – Họp mặt 90 năm ngày truyền thống MTTQ VN

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ ba 17/11/2020

* Tham gia cùng TT HU thăm mô hình hỗ trợ thanh niên hoàn lương và mô hình cảm hóa giáo dục Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện VPPL

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Láng biển

Phân công lại đ/c Thắm, Phó Ban pháp chế HĐND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 18/11/2020

* Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp 3, xã Đốc Binh Kiều

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Ấp 3, xã ĐBK

Thứ năm 19/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Họp thảo luận văn kiện kỳ 17, HĐND tỉnh

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

HT B, UBND huyện

Thứ sáu 20/11/2020

* Làm việc với UBND huyện về kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2020

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp

Lãnh đạo UBND, MTTQ, 1 số cơ quan chuyên môn của UBND (UB mời), Trưởng, Phó 2 Ban, VP HĐND&UBND huyện

* Bổ sung lịch mới: Dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Trường THPT Tháp Mười

Thứ bảy 21/11/2020                               

Chủ nhật 22/11/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái