Xuất bản thông tin

null Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn cùng kỳ năm trước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn cùng kỳ năm trước

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2021 được thông tin tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X cho thấy, tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 4,44%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,17%.

Trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,73%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,69%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,73%.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
6 tháng cuối năm 2021 được thể hiện qua video clip

Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản (giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 20.521 tỷ đồng, tăng 2,76% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp được khôi phục, giá trị tăng thêm tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 33.652 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 54,52% (kế hoạch là 61.720 tỷ đồng).

Các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hoá cơ bản được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 52.099 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ 2020, đạt 48%.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, tính đến ngày 30/6/2021, có 304 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.535 tỷ đồng (tăng 45 doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020; quy mô vốn tăng 1.333 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tình hình dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã làm cho một số doanh nghiệp phải tạm ngưng, giải thể hay tạm gác lại việc đầu tư mở rộng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 4.500 tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 2,13% so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì v.v..

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng 03 phương án tăng trưởng.

Phương án 1, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,94%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,21%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,74% (công nghiệp tăng 8,44%, xây dựng tăng 10,17%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,92%.

Phương án 2, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,74%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,22%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,2% (công nghiệp tăng 11,24%, xây dựng tăng 11%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 8,89%.

Phương án 3, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,21%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,51%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,69% (công nghiệp tăng 13,7%, xây dựng tăng 13,6%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 10,84% ./.

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/