Xuất bản thông tin

null Chính thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, lan rộng tại nhiều tỉnh/thành phố đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân.

Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngày 07/09/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ áp dụng đối với số dư gốc và/hoặc lãi của khoản nợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

- Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022;

- Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc các trường hợp theo quy định tại Thông tư.

- Ngoài ra, Khách hàng được các tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do ảnh hưởng bởi Covid-19; khách hàng có đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại…Bên cạnh đó, không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/6/2022.

Ngoài việc cơ cấu lại thời gian trả nợ của khách hàng, Thông tư còn quy định miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng được thực hiện đến ngày 30/6/2022.”

Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/9/2021.

Chi tiết Thông tư 14/2021/TT-NHNN tại đây./.

Hữu Có - P.KHTCTH