Xuất bản thông tin

null Rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trong Tỉnh chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gây thiệt hại đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều biện pháp nhằm phục hồi hoạt động của doanh nghiệp. Để đảm bảo hoàn thành được kế hoạch thanh tra năm 2021 đề ra, Thanh tra Tỉnh đã ban hành văn bản số 857/TTr-VP ngày 08/10/2021 về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong đó, yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tùy tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng, giãn, hoãn cuộc thanh tra. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra cần triển khai thì nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra trong chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra theo hướng: yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ quan thanh tra nhưng vẫn bảo đảm quy định pháp luật về thanh tra và nguyên tắc và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định; khi làm việc, trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thực hiện qua hệ thống thông tin trực tuyến.

 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chủ động rà soát, báo cáo, tham mưu Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra; hạn chế đến mức tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; khi thực sự cần thiết mới đến cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh (nhất là những địa bàn, đơn vị đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch).

3. Khẩn trương ban hành Kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã thông báo kết thúc nghiệp vụ, đảm bảo trình tự, thủ tục Đoàn thanh tra theo quy định; tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện tinh thần nội dung chỉ đạo nêu trên, Thanh tra Sở tiến hành rà soát tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh tra, góp phần hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021 của cơ quan, đơn vị đề ra./.

 

Công Phương - P. TTra