Xuất bản thông tin

null Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND-HC về ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quy chế bao gồm 03 Chương, 16 Điều với những nội dung cơ bản như sau:

 - Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về một số nội dung phối hợp trong quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

- Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; Đơn vị sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý cụm công nghiệp.

- Nguyên tắc phối hợp:Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Sở Công Thương với các Sở, ban ngành Tỉnh, UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp; Thực hiện cơ chế quản lý thống nhất từ một đầu mối, khắc phục tình trạng ách tắc do chồng chéo, gây phiền hà cho chủ đầu tư và doanh nghiệp; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện đầu tư, triển khai dự án và hoạt động trong cụm công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tuân thủ, thực hiện theo đúng Quy chế này, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đúng thời gian quy định.

- Quy chế quy định các nội dung cơ bản trong việc phối hợp quản lý cụm công nghiệp bao gồm: Phương án phát triển cụm công nghiệp; Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp; Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác thông tin báo cáo; công tác thanh tra, kiểm tra.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số  25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Hoàng Kim – P. QLCN