Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-BCT về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo Hướng dẫn chi tiết các Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với chợ nông thôn và cơ sở bán lẻ khác. Bên cạnh đó, xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các nội dung sau:

- Có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển và đạt chuẩn theo quy định tại Mục I, Chương II của Hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

- Trường hợp xã không có chợ nông thôn: có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định tại Mục II, Chương II của Hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

Việc xét, công nhận xã đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: xã có "chợ nông thôn" được ưu tiên xét, công nhận trước; Trường hợp xã không có "chợ nông thôn" thì "cơ sở bán lẻ khác" được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Hoàng Kim - P.QLCN