Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022

STT

Thời gian mất điện

Khu vực ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

04/7/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ cầu Cái Đôi đến quán Ao Sen Tân Thành, từ cầu mới Tân Thành đến Vàm Tắc), huyện Lai Vung.

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò.

Phân đoạn 472-14.TH Cầu Cái Đôi, tuyến 472-TH.

Phân đoạn 473-11.TH Chợ Cái Đôi, tuyến 473-TH.

2

07/7/2022

07h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Phước (khu vực Rạch Miễu Tân Phước), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Rạch Miễu, tuyến 474-AH.

3

08/7/2022

07h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Phước (khu vực Mương Khai Tân Phước), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Mương Khai, tuyến 474-AH.

4

09/7/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, xã Long Thắng, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Kinh Cây Trâm Nối Dài, tuyến 476-SH.

5

10/7/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Mương Khai 5, tuyến 476-SH.