Xuất bản thông tin

null Thông báo treo cờ Tổ quốc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo treo cờ Tổ quốc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc treo cờ Tổ quốc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo việc treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân trên địa bàn huyện phải treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2021.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung Thông báo nêu trên./.

Xem chi tiết Thông báo tại đây