Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ thí sinh và danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ thí sinh và danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã