Xuất bản thông tin

null Thông báo ngưng cung cấp mạng internet cho các đơn vị trong trụ sở UBND huyện

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo ngưng cung cấp mạng internet cho các đơn vị trong trụ sở UBND huyện

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hữu Nghĩa tại cuộc họp ngày 28/9/2020 (kèm theo). Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung như sau:

1. Văn phòng HĐND- UBND sẽ ngưng cung cấp mạng internet đến các đơn vị trong Trụ sở UBND huyện kể từ ngày 01/11/2020.

2. Đề nghị từng đơn vị chủ động đăng ký gói cước internet riêng để phục vụ công việc của ngành mình, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn an ninh thông tin, cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền riêng.

Nhằm để đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống mạng của từng đơn vị, Văn phòng HĐND và UBND huyện xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND đến đơn vị biết để thực hiện./.

Xem chi tiết