Xuất bản thông tin

null Thông báo danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022